Uczniowie klas gimnazjalnych oraz siódmoklasiści podtrzymują dobrą tradycję wyjazdów do teatrów. 13 grudnia naszym celem był spektakl komediowy „Kolacja dla głupca” w Teatrze W. Siemaszkowej w Rzeszowie. 46 uczniów z opiekunami świetnie bawiło się podczas komedii. Ponadto zwiedziliśmy Rynek rzeszowski z kiermaszami świątecznymi i starówkę. Rynek zwiedziliśmy też „od dołu” spacerując podziemną trasą turystyczną. Była to czternasta wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w tym półroczu.

Szkoła od wielu lat propaguje nowe dyscypliny sportowe. Od 11 lat uczymy pływać najmłodsze dzieci w szkole. Od roku wprowadziliśmy naukę jazdy na nartach. W tym roku dzieci zaczynają bezpłatną naukę gry w tenisa ziemnego. W ramach propagowanej akcji możemy otrzymać bezpłatnie sprzęt do samodzielnego nauczania tej dyscypliny. Możecie nam w tym pomóc - GŁOSUJCIE!

Każdy głos się liczy!!!

Regulamin konkursu


Głosowanie rozpocznie się 19 listopada, a zakończy 18 grudnia br.

Głosujcie codziennie!

Od września 2018 kontynuujemy realizacje zajęć w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w którym realizowane będą warsztaty, konsultacje indywidualne dla uczniów i zajęcia zawodoznawcze. Główne cele działania SPInKi to:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 3 gimnazjalnych oraz 7 i 8 szkoły podstawowej.

Każdy uczestnik projektu, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

Od września rozpoczynamy rekrutację nowych osób do projektu. Uczniowie otrzymają informację dla rodziców i formularz zgłoszeniowy do projektu. Szczegółowych informacji udziela opiekun projektu p. Przemysław Potok.


 

Pliki do pobrania:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach - SPInKa

 

     W dniu 22 marca odbyła pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy  Moszczenica trzeciej kadencji.  Na Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się uroczysta i szczególnie ważna Sesja. Obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jerzy Wałęga, Sekretarz Gminy Teresa Brągiel, Skarbnik Jolanta Bielewicz, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół  w Staszkówce Iwona Cygnarowicz,  opiekun MRG – Zespołu Szkół w Moszczenicy Witold Bogdan.
Zgodzie ze Statutem NRG sesję zwołał i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego – Patryk Gryboś – Przewodniczący MRG II kadencji.
Po czynnościach proceduralnych przedstawiciel Gminnej Komisji Wyborczej – Martyna Mruk - odczytała Protokół z przebiegu głosowania  z wyborów w dniu 18 grudnia 2017 r. Następnie Pan Wójt odebrał ślubowanie nowych radnych. Pan Wójt odczytał tekst ślubowania a Radni wypowiedzieli z przejęciem: „ślubuję!”.  Następnie Wójt wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnych.
Po okolicznościowym przemówieniu Wójta, rozpoczęła się najbardziej oczekiwana część: głosowania na członków prezydium i poszczególnych komisji. Powołano Komisję skrutacyjną, która sprawnie przeprowadziła trzy tajne głosowania, w których wybrano prezydium. Przewodnicząca Rady została Małgorzata Więcek, Wiceprzewodnicząca Natalia Łaś, a sekretarzem Julia Turek.
     Na pierwsze robocze posiedzenie Rady będą zapewne przygotowane ciekawe pomysły i propozycje Radnych. Wszyscy uczestnicy sesji - radni i goście - wyrażają nadzieję, że nowa Młodzieżowa Rada wpłynie na dalsze wzmocnienie demokracji i będzie korzystna dla młodzieży, dzieci ale również dla całej społeczności gminy.


/Witold Bogdan/