We wrześniu 2017 rozpoczynamy realizacje zajęć w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w którym realizowane będą warsztaty, konsultacje indywidualne dla uczniów i zajęcia zawodoznawcze. Główne cele działania SPInKi to:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas II i III Gimnazjum, a w późniejszym czasie do uczniów klas 7.

Każdy uczestnik projektu, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

Od dnia 4 września rozpoczynamy rekrutację do projektu. Uczniowie klas II i III gimnazjum otrzymają informację dla rodziców i formularz zgłoszeniowy do projektu. Szczegółowych informacji udziela opiekun projektu p. Przemysław Potok. 


Pliki do pobrania:

 

Jan Niemiec to uczeń III klasy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy. Jego zainteresowania są wszechstronne, jednak szczególną pasją wydaje się być historia, której znajomością wykazywał się już w szkole podstawowej, osiągając przy tym sukcesy w wielu konkursach.

Jako uczeń gimnazjum, Jan Niemiec nadal rozwijał swoje zainteresowania, przez te trzy lata godnie reprezentował  naszą szkołę i zdobywał laury w różnorodnych konkursach. Dowodem tego są liczne osiągnięcia zdobyte w roku szkolnym 2016/2017:

 • laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego,
 • I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym  „Geo-Planeta”,
 • laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • laureat Małopolskiego Konkursu Biblijnego „Z mądrością proroków przez życie”,
 • I miejsce indywidualnie w konkursie  historycznym „Konstytucja 3 maja i czasy stanisławowskie”,
 • I miejsce w Konkursie Historycznym „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”.

Wierzymy, że zdobyte dotychczas doświadczenia i liczne sukcesy, dodadzą odwagi, wiary w siebie i pomogą  Naszemu Uczniowi dotrzeć do wyznaczonego celu.

Projekt "Rozwój twórczych zainteresowań, szansą na wzrost edukacji kulturalno-przyrodniczej pogranicza polsko - słowackiego" oraz Przegląd Regionalny "POSZUKIWACZE ARTYSTYCZNYCH PEREŁ" - 20 czerwca 2017r.


 

Wójt Gminy Moszczenica 

wraz z Młodzieżową Radą Gminy Moszczenica ogłasza konkurs 

na logo Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 17 lat, zamieszkała na terenie Gminy Moszczenica. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Moszczenica pok. nr 123 w terminie do 24 lutego 2017 r.

 

Dodatkowe informacje w załącznikach 

regulamin oraz karta zgłoszeniowa